BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4067 / TCHQ - PC

V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp.


Trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu theo Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan Hải quan gặp vướng mắc trong việc áp dụng Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP , cụ thể như sau:


Tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP đăng tại Công báo / Số 837 + 847/ Ngày 06-12-2013 quy định “Tịch thu phương tiện vận tải được sử dụng để vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu trong trường hợp tang vật có số lượng từ 1.0000 kg trở lên hoặc vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này”.


Có ý kiến cho rằng việc tịch thu phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu được áp dụng trong trường hợp tang vật có trọng lượng từ 1.000kg; tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ được áp dụng quy định tại điểm b khoản 4 trong trường hợp tang vật vi phạm có trọng lượng từ 10.000kg trở lên.


Về vấn đề nêu trên Tổng cục Hải quan nhận thấy:


Khoản 2 Điều 78 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc”. Theo quy định trên thì Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP được đăng tại Công báo Số 837 + 847 Ngày 06-12-2013 là văn bản chính thức.


- Xét về mặt số học:


Điểm b khoản 4 Điều 26 định số 185 / 2013 / NĐ - CP quy định “1.0000kg” chưa có cơ sở để hiểu quy định đó là “1.000kg” (một nghìn kilogram) hay “10.000kg” (mười nghìn kilogram).
- Tuy nhiên, xét về tính logic trong quy định của Điều 26 Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP thì:


- Điểm k khoản 1 Điều 26 quy định “Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”

trong trường hợp hàng hóa vi phạm có trọng lượng từ “2.000 kg” trở lên.

- Khoản 2 Điều 26 quy định “Phạt tiền 100.000.000 đồng” đối với người vi phạm trực tiếp nhập lậu nguyên liệu thuốc lá nhập lậu có trọng lượng từ “2.000 kg” trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Đây là mức phạt cao nhất của Điều này).


Từ những quy định trên nhận thấy: Quy định của điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP nên được hiểu theo hướng 10.000kg vì việc áp dụng hình thức phạt bổ sung “Tịch thu phương tiện vận tải được sử dụng để vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu” trong trường hợp “tang vật có số lượng từ 10.000 kg trở lên” sẽ hợp lý hơn. Nếu tang vật có trọng lượng từ “1.000kg” trở lên mà đã áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu là quá nặng.


Ngày 1/4/2015 Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Bộ Công Thương (là đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP ). Ngày 16/4/2015 Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời; tuy nhiên, văn bản trả lời của Bộ Công Thương chưa làm rõ được vấn đề vướng mắc (tịch thu phương tiện vi phạm sử dụng để vận chuyển với tang vật là nguyên liệu thuốc lá nhập lậu có trọng lượng là 1.000kg hay 10.000kg) (Gửi kèm Công văn số 551 / QLTT - PC của Bộ Công Thương).


Vì vậy, để đảm bảo thống nhất cách hiểu và thực hiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 185 / 2013 / NĐ - CP đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục hiện đang là đơn vị theo dõi chung công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho ý kiến về nội dung trên.


Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan trong ngày 11/5/2015 để Tổng cục Hải quan kịp thời hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Rất mong sự hợp tác của Quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh