BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4106 / TCHQ - CNTT

V/v triển khai mở rộng các thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải trong Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin).


Ngày 12/11/2014, Cơ chế một cửa quốc gia đã được triển khai chính thức tại một số cảng biển quốc tế cho 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải gồm:


 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh.


 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh.


 • Thủ tục tàu biển quá cảnh.


  Thực hiện theo kế hoạch và phạm vi đã được thống nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển sẽ tiếp tục được triển khai mở rộng cho 04 thủ tục hành chính, cụ thể:


 • Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.


 • Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi.


 • Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa vào cảng biển.


 • Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển.


Hiện tại, Tổng cục Hải quan đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về kỹ thuật, nhân sự để thực hiện yêu cầu triển khai mở rộng nêu trên. Vì vậy, nhằm đảm bảo triển khai theo đúng kế hoạch đã thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ và thông báo thời điểm sớm nhất có thể để phối hợp làm việc với Tổng cục Hải quan.


Ý kiến phúc đáp của quý Bộ đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 12/5/2015. Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh