BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4143 / TCHQ - GSQL

V/v thực hiện Quyết định số 11039 / QĐ - BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3854 / BCT - TCNL ngày 21/4/2015 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 11039 / QĐ - BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Qua nghiên cứu, Tổng cục Hải quan có một số ý kiến như sau:


Đối với ý kiến của Bộ Công Thương tại điểm 1, điểm 2 công văn: Ngày 30/10/2013, Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) có công văn số 1458 / TCNL - KHCN gửi Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quy định dán nhãn năng lượng và ngày 13/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772 / TCHQ - GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thủ tục hải quan đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng thuộc danh mục dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51 / 2011 / QĐ - TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ như bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp và văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Do vậy, đối với các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51 / 2011 / QĐ - TTg , cơ quan hải quan vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6772 / TCHQ - GSQL ngày 13/11/2013 của Tổng cục Hải quan.


Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 3854 / BCT - TCNL nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn Cục Hải quán các tỉnh, thành phố thực hiện (gửi kèm).


Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan để quý Bộ được biết. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh