BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4335 / TCHQ - GSQL

V/v tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Cảnh sát Giao thông.


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh, vướng mắc của người đăng ký xe ô tô liên quan đến hồ sơ khi đăng ký lưu hành xe, cụ thể là vướng mắc về tờ khai hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu phi mậu dịch thuộc chứng từ quy định tại Thông tư số 15 / 2014 / TT - BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, về vấn đề này Tổng cục Hải quan xin thông báo với Quý Cục nội dung sau:


Ngày 25/03/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/04/2015), Thông tư này thay thế thông tư số 190 / 2011 / TT - BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, theo đó hiện nay đối với hàng hóa nhập khẩu nói chung và xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu nói riêng sẽ thực hiện khai báo trên các tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC (không phân biệt hàng hóa nhập khẩu thương mại hay phi mậu dịch), cụ thể:


  • Các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP thì người khai hải quan thực hiện khai báo trên mẫu tờ khai hải quan HQ / 2015 / NK quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


  • Đối với các trường hợp không thuộc trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy nêu trên thì thực hiện thủ tục hải quan điện tử và khai báo trên tờ khai hải quan điện tử theo mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan xin thông báo với Quý Cục nội dung trên để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ông Đinh Hồng Phong (thay trả lời);

    (Đ/c: A2710 loạt 118 - Keang Nam Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh