BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4378 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc khi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan Tp. Hà Nội;

- Công ty TNHH Địa ốc và Thương mại Âu Việt.

(Đ/c: Số 8 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1218 / HQHN - GSQL ngày 8/5/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC của Công ty TNHH Địa ốc và Thương mại Âu Việt. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm a.1, khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện tại “Chi cục hải quan nơi tổ chức, cá nhân trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất”.


Theo quy định tại tiết c.1, điểm c, khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC của Bộ Tài chính ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu” được xem xét hoàn thuế; tại khoản 1 Điều 119 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định cụ thể hồ sơ hoàn thuế đối với “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài; hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu”


Tại điểm a, khoản 1 Điều 42 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, theo đó một trong những điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày là người nộp thuế “phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam”


Căn cứ các quy định trên, cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam chỉ là một trong các điều kiện để xác định thời hạn nộp thuế (phải nộp thuế ngay hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày), do vậy, không ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa. Trường hợp của Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, không có cơ sở sản xuất, Công ty ký hợp đồng gia công nội địa với Công ty CP May X19 để sản xuất và nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì khi nhập khẩu nguyên liệu, vật

tư được thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình SXXK quy định tại Điều 70 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ các quy định dẫn trên, chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục quan TP Hà Nội biết hướng dẫn Công ty thực hiện./



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh