BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4400 / TCHQ - TXNK

V/v trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015


Kinh gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số 107 / HQLC - NV ngày 21/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về xác định giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vấn đề này, ngày 11/12/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 18058 / BTC - CST trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện theo công văn số 18058 / BTC - CST dẫn trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái