BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4406 / TCHQ - KTSTQ

V/v triển khai thực hiện Thông tư 72 / 2015 / TT - BTC ngày 12/5/2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố


Ngày 12/5/2015 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 72 / 2015 / TT - BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (ngày 25/6/2015).


Theo đó, Điều 18 quy định doanh nghiệp nộp hồ sơ hải quan tại Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính; Điều 19 quy định Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế để trình Tổng cục hải quan công nhận doanh nghiệp ưu tiên.


Để đảm bảo triển khai kế hoạch năm 2015, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đầu mối rà soát, làm việc với các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình doanh nghiệp ưu tiên. Trên cơ sở đó, lập báo cáo danh sách các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành thẩm định trong năm 2015 và gửi về Tổng cục hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Lưu: VT, KTSTQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường