BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4425 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội.

(Địa chỉ: Tổ 47- Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 24/5/2015 của Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại: “Piston gây tê gia súc (bò, cừu, ngựa...)”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3, Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, trong đó có quy định việc Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số đối với trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số.


Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số phải có mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Đối chiếu với quy định nêu trên, do hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không có mẫu hàng hóa nên Tổng cục hải quan trả lại quý Công ty hồ sơ để thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng