BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4438 / TCHQ - TXNK

V/v bổ sung mẫu xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Julie Sandlau VN.

(Km 9, Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ đề nghị xác định trước mã số 112015 ngày 20/4/2015 của Công ty TNHH Julie Sandlau VN cho mặt hàng “Sáp xanh / đỏ dùng làm khuôn đúc sản phẩm trang sức”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015; Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 và Điều 10 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/1/2015 quy định về xác định trước mã số.


Trường hợp hàng hóa của Công ty đề nghị xác định trước mã số cần phải phân tích làm cơ sở để xác định trước mã số. Tuy nhiên, lượng mẫu gửi kèm hồ sơ không đủ để tiến hành phân tích nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty gửi bổ sung mẫu hàng với khối lượng là 01 kg (một kg), đựng trong túi nhựa hoặc hộp nhựa, có niêm phong, ký tên và đóng dấu của Công ty. Trong công văn gửi bổ sung mẫu, đề nghị ghi rõ: Mẫu bổ sung cho đơn đề nghị xác định trước mã số số 112015 ngày 20/4/2015.


Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận và ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số theo thời hạn quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (cụ thể trường hợp của doanh nghiệp là kể từ ngày nhận đủ mẫu đề nghị xác định trước mã số).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Julie Sandlau VN biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng