BAO HIEM XA H<)I VI$T NAM

BAO HIEM xA H(>I TP. HO CHI MINH

S6:4bb /TB-BHXH

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VIT NAM

l>qc l p - Ttf do - Hnh phuc


TP. HJ Chi Minh, nga;xlJ thang 05 nam 2015


THONG BAO

v danh sach dll'irng day nong hB trQ' sfr dvng phAn mm

ke khai BHXH, BHYT, BHTN qua m ng Internet


image src="1639_TB_BHXH_2015_Vv_Danh_sach_duong_day_nong_ho_tro_su_dung_phan_mem_ke_khai_BHXH_BHYT_BHTN_quan_mang_Iternet / Image_001 .png" height="1" width="98">


Can cu cong van s6 61 / CNTT - PM ngay 11102 / 2015 cua Trung tam Cong ngh¢ thong tin v€ vi¢c dang kY duemg day n6ng h6 trq ca quan, dan vi, doanh nghi¢p va nhan dan su d\lng phdn m€m h6 trq ke khai BHXH qua mng Internet;

Can cu Quy€t dinh s6 1141 / QD - BHXH ngay 20/5/2015 cua Giam d6c BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh v€ vic thanh lp Tb h6 trq su dvng phfrn m€m ke khai BHXH qua mng Internet ti BHXH Thanh ph6 H6 Chi Minh;

Bao hi€m xa h<)i Thanh ph6 thong bao danh sach duemg day n6ng h6 trq su dvng phfrn m€m iBHXH d€ cac tb chuc, ca nhan thu tin trao dbi lien h khi cfin thi€t.

BHXH Thanh pha HB ChiMinh - Duirng day n6ng: (08) 39.979.039 - 1603, 1606, 1708, 1015, 1556

- 1707, 1708, 1539, 1562

BHXH Qu{in 1 - Duirng day n6ng: (08) 38.203.747 - 321, 315, 316, 108

BHXH Qu{in 2 - Duong day n6ng: (08) 37..30.056 - 104, 201, 204

BHXH Qu{in 3 - Duong day n6ng: (08) 38.465.079 - 302, 410

BHXH Qu{in 4 - Duong day n6ng: (08) 38.264.993 - 112, 117, 124

BHXH Qu{in 5 - Duong day n6ng: (08) 39.508.860 - 102, 204, 201

BHXH Qu{in 6 - Duong day n6ng: (08) 38.543.385 - 134, 120, 126, 122

BHXH Qu{in 7 -Duong day n6ng: (08) 37.731.518

BHXH Qu{in 8 - Duong day n6ng: (08) 38.506.882 - 102, 121, 124

BHXH Qu{in 9 - Ducmg day n6ng: (08) 37.305.165 - 24

BHXH Qu{in 10 - Ducmg day n6ng: (08) 38.632.879 - 101, 116, 122

BHXH Qu{in 11 - Duong day n6ng: (08) 39.630.620 - 105

BHXH Qu{in 12 - Duimg day n6ng.· (08) 37.174.522 - 110

BHXH Qu{in Binh Tan - Ducmg day n6ng: (08) 38.754.475 - 102, 120, 128

BHXH Qu{in Binh Th(lnh - Duirng day n6ng: (08) 35.510.125 - 103, 152, 142

BHXH Qu{in Go Viip - Duimg day n6ng: (08) 39.853.844 - 110, 111, 114

BHXH Qu{in Phu Nhu{in - Duirng day n6ng: (08) 39.951.764 - 102, 115, 122

BHXH Qu{in Tiin Binh - Duang day n6ng: (08) 66.845.592

BHXH Qu{in Tiin Phu - Duirng day n6ng: (08) 39.760.381 - 102, 115, 117

BHXH Qu{in Thu Dfrc - Duang day n6ng: (08) 38.962.585 - 102, 210, 205 BHXH Huyrn Binh Chanh -Duang day n6ng: (08) 37.602.303 - 124 BHXH Huyrn Can Giil - Duang day n6ng: (08) 38.740.473

BHXH Huyrn Cu Chi -Duirng day n6ng: (08) 37.924.631

BHXH Huyfn Hoc Mon - Duang day n6ng: (08) 38.914.366 - 115 l'A h

BHXH Huyfn Nha Be - Duang day n6ng: (08) 37.770.061 - 103, 114, 117

image src="1639_TB_BHXH_2015_Vv_Danh_sach_duong_day_nong_ho_tro_su_dung_phan_mem_ke_khai_BHXH_BHYT_BHTN_quan_mang_Iternet / Image_002 .gif" height="81" width="159">

Nui nh{in: AM DOC

image src="1639_TB_BHXH_2015_Vv_Danh_sach_duong_day_nong_ho_tro_su_dung_phan_mem_ke_khai_BHXH_BHYT_BHTN_quan_mang_Iternet / Image_003 .png" height="131" width="69">

"'f..p. HQ,

- Trang web BHXH TP.HCM;

- Cac dun vi, t6 cht'.rc, ca nhan NLE>;

- Lu·u: VT, CNTT

BAO HlfM

X A HOI ,

lHANH PHO

!..

· /.,. ,

Ht) CHi MtN .


aoVan

Sang