BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1911 / LĐTBXH - LĐTL

V/v áp dụng Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số 570 / 2015 / CV - VPB của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng về việc hướng dẫn áp dụng một số nội dung quy định tại Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Về mẫu văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động


    Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.


    Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP nêu trên, trong đó có quy định mẫu văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vì vậy, trong thời gian chờ Thông tư ban hành, đề nghị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện việc ủy quyền hợp pháp bằng văn bản, trong đó phải có các thông tin bên phía người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, cam kết và chữ ký của hai bên. Trường hợp Thông tư ban hành có nội dung khác thì rà soát, sửa đổi theo quy định.


  2. Về việc ủy quyền xử lý kỷ luật lao động


Theo quy định tại Khoản 4, Điều 30 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP nêu trên thì người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.


Theo đó, chỉ người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động theo các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP nêu trên là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.


2. Về việc tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP nêu trên thì người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật; cuộc họp xử lý kỷ luật được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo, trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động.


Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.


Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP nêu trên.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh