BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1480 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Tổng công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH; báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan kèm công văn số 396 / HQĐL - NV ngày 14/05/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lắk;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 7.260 m2, bao gồm: 4.060,8 m2 kho, 80 m2 văn phòng làm việc của Hải quan quản lý kho, phần diện tích còn lại là công trình phụ trợ tại số 345, quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do Tổng công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH là chủ sở hữu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh