BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1990 / BVHTTDL - KHTC

V/v nhập khẩu đồ chơi

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Thiên Hà Thủy


Phúc đáp Công văn số 1805 / THT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Thiên Hà Thủy (Công ty) về việc cấp phép nhập khẩu hàng đồ chơi trẻ em, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 28 / 2014 / TT - BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mặt hàng đồ chơi trẻ em (có mã HS thuộc Chương 95.03 tại Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân loại theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư số 28 / 2014 / TT - BVHTTDL ), thì điều kiện nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28 / 2014 / TT - BVHTTDL , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cấp phép nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp trực tiếp thực hiện tại cơ quan hải quan.


Trong trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ mặt hàng đồ chơi trẻ em do doanh nghiệp nhập khẩu có khả năng vi phạm khoản 3 Điều 9 Thông tư số 28 / 2014 / TT - BVHTTDL , cơ quan hải quan cần lấy ý kiến giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty được biết và thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Tổng cục Hải quan;

  • Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội;

  • Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH


Hồ Việt Hà