VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3875 / VPCP - KTTH

V/v thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của doanh nghiệp bị thiệt hại

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Tài chính.

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  • Bộ Công Thương.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5871 / BTC - CST ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc giải pháp miễn thuế nhập khẩu đối với bán thành phẩm, thành phẩm nhập khẩu để tiêu thụ nội địa của doanh nghiệp bị thiệt hại, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5871 / BTC - CST nêu trên và giao Bộ Tài chính xử lý, giải thích và hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, QHQT, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp