TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 448 / GSQL - GQ1

V/v chuyển đổi loại hình tạm nhập sang nhập kinh doanh

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số 543 / HQKG - NV ngày 13/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo vướng mắc khi thực hiện chuyển đổi loại hình tạm nhập sang nhập kinh doanh đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu từ Campuchia của Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công văn số 763 / TCHQ - GSQL ngày 21/01/2014 của Tổng cục Hải quan là công văn hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia của Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy, không phải là giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia.


Do vậy, đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư 33 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty TNHH TMDV XNK Phương Thúy đã tạm nhập lô hàng gỗ nay đề nghị chuyển tiêu thụ nội địa thì không cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng cục Hải quan. Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa đối với lô hàng thực hiện theo quy định hiện hành.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn