TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 449 / GSQL - GQ3

V/v tạm nhập-tái xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ laser

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Công nghệ phần mềm mô phỏng họa đồ

(Đ/c Tầng 9 Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số 1506. 01 / Rosmap ngày 6/5/2015 của Công ty CP Công nghệ phần mềm mô phỏng họa đồ về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Điều 54 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi Công ty dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn giải quyết.


Cục Giám sát Quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Viện công nghệ mô phỏng - Học Viện kỹ thuật Quân sự - Đ/c: 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (thay trả lời);

  • Cục Hải quan TP Hà Nội (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha