TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 454 / GSQL - GQ1

V/v sửa tờ khai sau thông quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Daito Rubber Việt Nam.

(Đ/c: J15, KCN Nomura, An Dương, Hải Phòng)


Trả lời công văn số 20150507 / 2015 - DRV ngày 07/5/2015 của Công ty TNHH Daito Rubber Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , người khai hải quan phải khai trước thông tin trước khi khai chính thức trên Hệ thống. Theo trình bày của Công ty tại công văn, Công ty mới thực hiện việc khai trước thông tin tờ khai bổ sung sau thông quan (sau khi sử dụng nghiệp vụ AMA - Hệ thống phản hồi thông báo “Tờ khai bổ sung sau thông quan (chưa đăng ký)”).


Đề nghị Công ty thực hiện đăng ký chính thức tờ khai bổ sung (sử dụng nghiệp vụ AMC - Hệ thống sẽ phản hồi thông báo “Tờ khai bổ sung sau thông quan (đã đăng ký)”) để hoàn thiện việc khai bổ sung và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện các thủ tục tiếp theo.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn