TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 456 / GSQL - GQ2

V/v thủ tục hải quan NK hàng tạo TSCĐ cho DNCX

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH iMarket Việt Nam

(Đ/c: tầng 12, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số 20150301 / IMV ngày 08/04/2015 của Công ty TNHH iMarket Việt Nam (là nhà thầu) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định theo hợp đồng bán hàng cho Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh (là DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Về thủ tục hải quan, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 16 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


2/ Trường hợp Công ty là nhà thầu và hàng hóa nhập khẩu đáp ứng quy định nêu tại điểm 1 công văn này thì sau khi thông quan hàng hóa Công ty tiến hành giao hàng cho Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh mà không phải thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha