TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 457 / GSQL - GQ1

V/v mang hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam

(Địa chỉ: số 202 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP.HCM)


Trả lời công văn số 06 / NK - CV ngày 07/5/2015 của Công ty về thủ tục mang hàng về bảo quản đối với thực phẩm nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty nộp Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ quan kiểm tra) và văn bản đề nghị mang hàng về bảo quản (có địa điểm bảo quản hàng hóa phù hợp với địa điểm kiểm tra tại Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm) thì Công ty được mang hàng về bảo quản, không phải nộp văn bản cho phép mang hàng về bảo quản của cơ quan kiểm tra.


Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa đến khi có kết luận kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu nhập khẩu và cơ quan hải quan quyết định thông quan.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn