TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 458 / GSQL - GQ1

V/v sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cty TNHH Dây & Cáp điện Wonderful Việt Nam

(Lô XN21, KCN Đại An, KM 51 Quốc lộ 5, Hải Dương)


Trả lời công văn số 150508 / VWT - CV ngày 08/5/2015 của Công ty về việc sử dụng kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:


    Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 5 Thông tư số 27 / 2012 / TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 01 / 2009 / TT - BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì mặt hàng dây và cáp điện thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu, do đó cơ quan hải quan yêu cầu Công ty phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan kiểm tra đối với từng lô hàng nhập khẩu là đúng quy định.


  2. Về giám định hàng hóa để khai báo hải quan:


Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: “người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại”, quy định này chỉ áp dụng đối với kết quả phân tích, phân loại hàng hóa của cơ quan hải quan (không áp dụng đối với kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan kiểm tra).


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục Hải quan Hải Phòng;

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn