BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4600 / TCHQ - TXNK

V/v phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 126 / 2014 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

(Địa chỉ: 4B Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận văn bản số 301 / CV - PTKD .15 ngày 23/4/2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín về việc phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 126 / 2014 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở xem xét đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín về việc tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan, yêu cầu Ngân hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 126 / 2014 / TT - BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và thông báo lại cho Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục CNTT & TKHQ (P / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng