TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 461 / GSQL - GQ3

V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 1084 / HQHN - GSQL ngày 21/04/2015 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các công văn hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan và hồ sơ cụ thể của Công ty TNNH Tập đoàn Bitexco đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô nêu tại văn số 1084 / HQHN - GSQL dẫn trên và văn bản cam kết của Công ty về việc: ông Vũ Quang Bảo là người đại diện, thay mặt Công ty tiếp nhận chiếc xe ô tô nêu trên là quà biếu tặng của Công ty CCC Auto Sale Ltd (chủ sở hữu xe) tặng cho Cty TNHH Tập đoàn Bitexco và chiếc xe trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco để xử lý theo thẩm quyền.


Trong trường hợp cấp giấy phép nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội có văn bản thông báo việc cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để Cục Thuế địa phương theo dõi, tính thuế xe theo quy định và chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan để xem xét có thực sự là quà biếu tặng không hay có quan hệ mua bán nhưng không thể hiện hình thức thanh toán.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha