TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 463 / GSQL - GQ3

V/v tạm nhập tái xuất trang sức

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Mặt Trời Vàng

(Địa chỉ: 114 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội)


Trả lời văn bản số 05052015 / CV / 2015 ngày 05/05/2015 của Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Mặt Trời Vàng về đề nghị hướng dẫn thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa là trang sức tạm nhập - tái xuất để trưng bày sản phẩm, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Tại nội dung hợp đồng được gửi kèm văn bản số 05052015 / CV / 2015 nêu trên không có điều khoản 2 bên thỏa thuận cho mượn sản phẩm như công ty trình bày.


  2. Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất để phục vụ mục đích giới thiệu sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.


  3. Trường hợp hàng hóa tạm nhập - tái xuất để giới thiệu sản phẩm tiêu thụ trong nội địa Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy đinh tại Điều 21 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC.


Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế lô hàng và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhập - tái xuất hoặc chuyển tiêu thụ nội địa và thanh khoản hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC.


Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha