BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4648 / TCHQ - TXNK

V/v thuế xuất khẩu hàng hóa SX từ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp.

(Thửa đất số 64, Tờ bản đồ số 1, Khu phố Cây Chàm, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương)


Trả lời công văn số 1120 / VB14 ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp về việc hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định từ Điều 34 đến Điều 39 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 54, Điều 60, Điều 70 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) thì sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình sản xuất xuất khẩu, khi xuất khẩu doanh nghiệp phải đăng ký theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu.


Theo quy định tại điểm c2 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC (nay là điểm c2 khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ), thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế) được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.


Theo hướng dẫn tại công văn số 14015 / BTC - TCHQ ngày 03/10/2014 hướng dẫn hồ sơ không thu thuế xuất khẩu, thì trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu phải thông báo định mức, điều chỉnh định mức với cơ quan hải quan nơi xuất khẩu hàng hóa trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ; trường hợp điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm phải đáp ứng một số điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 37 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC .


Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa và xuất khẩu theo loại hình xuất kinh doanh, không đăng ký đúng loại hình sản xuất xuất khẩu theo quy định thì chưa đủ điều kiện đề được hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Âu Á Liên Hiệp được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP. HCM (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái