TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 464 / GSQL - GQ3

V/v thời hạn tạm nhập - tái xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11- Urenco11

(Đ/c: xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)


Trả lời công văn số 61 / CV - URENCO11 ngày 26/3/2015 của Công ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp 11-Urenco 11 về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại: Khoản 3, Điều 12 Nghị định 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Khoản 5, Điều 50 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và gia công Hải Phòng để được hướng dẫn thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11- Urenco 11 biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh P.TCT (để báo cáo);

  • Cục HQ TP Hải Phòng (để p/h thực hiện);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha