TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 466 / GSQL - TH

V/v khai báo mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic System Netwoks Việt Nam.

(Đ/c: Lô J1-J2, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số 05 / 2014 ngày 5/5/2015 của Công ty TNHH Panasonic System Netwoks Việt Nam về việc hướng dẫn khai báo mã địa điểm lưu kho. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Khai báo mã địa điểm tập kết lưu kho khi hàng hóa được tập kết tại kho của Công ty Jupiter Logistic mà Công ty thuê:


    • Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã địa điểm để khai báo.


    • Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa thì Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, thời gian dự kiến đóng Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”.


  2. Khai báo mã địa điểm tập kết, lưu kho khi một phần lô hàng được tập kết tại kho của Công ty Jupiter Logistic và một phần được tập kết tại kho của PSNV tại KCN Thăng Long, đề nghị Công ty sử dụng mã dùng chung của Chi cục nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết, thời gian dự kiến đóng Container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Địa chỉ” tại chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng”.


Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Panasonic System network Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha