BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4672 / TCHQ - TXNK

V/v trả lại Đơn xin xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thăng Long.

(713 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)


Ngày 25/4/2014, Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1504- 1 / TL - CV ngày 23/4/2015 của Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thăng Long đối với mặt hàng có tên thương mại “PS/CTP/UVCTP (CTCP) Plate”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính, do không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa nên Tổng cục Hải quan đã thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, mẫu hàng hóa kèm theo Đơn đề nghị xác định trước mã số không được bảo quản đúng cách, đã để trần, bị lộ sáng lớp bề mặt nên không thể sử dụng mẫu này để phân tích làm cơ sở phân loại hàng hóa theo quy định. Vì vậy, Tổng cục Hải quan trả lại Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Thăng Long Đơn đề nghị xác định trước mã số và mẫu hàng hóa.


Trong trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số hàng hóa nêu trên, đề nghị Công ty lập mới Đơn đề nghị xác định trước mã số đồng thời đảm bảo mẫu hàng hóa gửi kèm hồ sơ phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp để giữ nguyên tính chất, không bị hư hỏng.


Đơn đề nghị xác định trước mã số và mẫu hàng hóa đề nghị Công ty nhận lại tại Phòng 406

- Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan, Lô E3 Đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng