BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4674 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc điều chỉnh thuế trong kỳ kế toán

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1204 / HQHN - TXNK ngày 07/5/2015 về việc vướng mắc thực hiện khi thực hiện điều chỉnh số tiền thuế nộp nhầm nộp thừa theo mẫu C1-07 đối với thuế giá trị gia tăng (dưới đây gọi tắt là GTGT) hàng nhập khẩu theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC thì:


“4. Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa;


  1. Trường hợp nộp thừa trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước và chưa kê khai, khấu trừ với cơ quan thuế (trong trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng), nếu người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị nộp cho số tiền còn nợ thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1 - 07 / NS ban hành kèm theo Quyết định số 759 / QĐ - BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính;


  2. Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị được hoàn trả số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp nhầm, nộp thừa ……


Kho bạc Nhà nước sau khi thực hiện hoàn trả thuế gửi một (01) bản chứng từ hoàn trả thuế cho cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định hoàn thuế / hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa để theo dõi, quản lý.”


Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:


“Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu


  2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.

Do đó, để đảm bảo quản lý thuế GTGT đã thực hiện bù trừ sang tờ khai khác trong kỳ kế toán thì thực hiện như sau:


  • Đối với trường hợp cơ quan hải quan sử dụng điều chỉnh các khoản theo mẫu C1-07 từ thuế GTGT của các tờ khai cũ sang thuế GTGT của tờ khai mới thì chứng từ điều chỉnh theo mẫu C1-07 lưu tại cơ quan hải quan, không gửi sang cơ quan thuế.


  • Đối với trường hợp cơ quan hải quan sử dụng điều chỉnh các khoản theo mẫu C1-07 từ thuế GTGT đã nộp của tờ khai cũ sang số phải nộp của các loại thuế khác của tờ khai mới hoặc từ thuế khác của các tờ khai cũ sang thuế GTGT của tờ khai mới thì cơ quan hải quan thực hiện lưu và gửi 01 bản chứng từ điều chỉnh theo mẫu C1-07 sang cơ quan thuế để theo dõi.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Thuế (để p/h);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái