BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4677 / TCHQ - QLRR

V/v Phúc đáp công văn số 31 - 15 / SP - HQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH TM DV SAPA

Địa chỉ: 448A Lý Thái Tổ, P10, Q10, TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31 - 15 / SP - HQ ngày 12/05/2015 của Công ty TNHH TM DV SAPA về việc các tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV SAPA có tỉ lệ luồng đỏ cao (thời gian từ ngày 07/05/2015 đến ngày 12/05/2015), Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu của quý doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoảng 2 Điều 16, Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế, Thông tư 175 / 2013 / TT - BTC ngày 29/11/2013.


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai thực hiện thủ tục hải quan theo hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia (gọi tắt là hệ thống VNACCS / VCIS) và điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Hồ Ngọc Phan