BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4678 / TCHQ - QLRR

V/v áp dụng QLRR trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại sân bay

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.


Phúc đáp công văn số 2987 / HQHP - QLRR ngày 23/4/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn áp dụng quản lý rủi ro, thiết lập tiêu chí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan tại Cảng hàng không Cát Bi và qua tình hình, kết quả khảo sát thực tế tại Cảng hàng không Cát Bi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai thí điểm áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài theo Quyết định số 3933 / QĐ - TCHQ ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Dự kiến trong Quý 3 / 2015 , Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quy trình chung về áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại tất cả các sân bay có chuyến bay quốc tế trên toàn quốc.


Trong thời gian chưa có Quy trình hướng dẫn chung, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tham khảo các nội dung, sản phẩm quản lý rủi ro trong Quyết định 3933 nêu trên để vận dụng vào việc xác định trọng điểm kiểm tra, giám sát đối với hành lý của người xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không Cát Bi phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế tại địa bàn (gửi kèm Quyết định 3933 / QĐ - TCHQ ngày 30/12/2014). Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan - số điện thoại: 04 39440833 / số nội bộ: 9604) để được hướng dẫn, giải đáp.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • LĐTC (để chỉ đạo t/h);

  • Đ/c Trưởng ban (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Hồ Ngọc Phan