BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 4714 / TCHQ - GSQL

V/v hoàn thuế GTGT khi DNCX thực hiện quyền XK, NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Thuế


Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 464 / PC - TCT ngày 13/5/2015 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 0105 / 15 - FIN / SEV ngày 4/5/2015 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và đề nghị Tổng cục Hải quan trả lời SEV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 5087 / VPCP - KTTH ngày 8/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép DNCX tiếp tục thực hiện quy định về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Nghị định số 29 / 2008 / NĐ - CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có công văn số 9089 / TCHQ - GSQL ngày 22/7/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan khi doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Như vậy, đến thời điểm hiện nay DNCX chưa phải thành lập chi nhánh bên ngoài DNCX, KCX khi thực hiện mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.


Hơn nữa, vướng mắc của SEV phát sinh do quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 chưa quy định người nộp thuế là DNCX, không phải là Chi nhánh của DNCX khi thực hiện mua bán hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thuế trả lời SEV theo chức năng, thẩm quyền.


Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 8649 / VPCP - KTTH ngày 31/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định này tại Nghị định số 164 / 2013 / NĐ - CP theo hướng không yêu cầu thành lập chi nhánh bên ngoài KCX, DNCX, chỉ yêu cầu DNCX phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa liên quan đến hoạt động mua bán này với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi nội dung này tại Nghị định số 164 / 2013 / NĐ - CP và đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, chuẩn bị trình Chính phủ ban hành.


Do vậy, đề nghị Tổng cục Thuế chủ trì nghiên cứu để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc hoàn thuế GTGT của DNCX khi mua bán hàng hóa với DNCX khác, doanh nghiệp nội địa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan gửi kèm theo công văn số 5087 / VPCP - KTTH, 8649 / VPCP - KTTH của Văn phòng Chính phủ và công văn số 13726 / BTC - TCHQ của Bộ Tài chính để Tổng cục Thuế tham khảo.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế XNK (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh