BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 4719 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH CN KHKT Hóa chất Bảo Liên.

(Địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)


Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số PL050515 ngày 05/05/2015 của Công ty TNHH CN KHKT hóa chất Bảo Liên đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là chất pha sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định việc Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số gửi tổ chức, cá nhân đối với trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số.


Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số ngoài đơn đề nghị phải có mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa) mô tả chi tiết thành phần, tính chất cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành hàng hóa (01 bản chính).


Đối chiếu với các quy định nêu trên, do hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty gửi Tổng cục Hải quan không có mẫu hàng hóa và tài liệu kỹ thuật (bản chính) nên Tổng cục Hải quan trả lại quý Công ty Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CN KHKT hóa chất Bảo Liên được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng