BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4720 / TCHQ - TXNK

V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 135 / CV - ĐT ngày 13/05/2015 của Công ty TNHH Thương mại Đức Thịnh đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71 / 2014 / QH13 , từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, Điều 3 Luật số 71 / 2014 / QH13 và Điều 3 Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ chưa nêu tên cụ thể các loại máy móc trên. Mặt khác, ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính có công văn số 5634 / BTC - CST xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp (công văn này do Vụ Chính sách thuế chủ trì trình Bộ ký ban hành). Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 135 / CV - ĐT ngày 13/05/2015 của Công ty TNHH Thương mại Đức Thịnh để Vụ Chính sách thuế xử lý tiếp.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Thương mại Đức Thịnh (Số 06 Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Đắc Giang (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái