BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4743 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 371 / HQQB - NV ngày 05/5/2015 của Cục Hải quan Quảng Bình về việc vướng mắc Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC và công văn số 551 / HQNA - NV ngày 5/5/2015 về việc vướng mắc về thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quy định tại Thông tư 172 / 2010 / TT - BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính: thu lệ phí làm thủ tục hải quan cho từng tờ khai hải quan, mức thu 200.000 đồng / 1 tờ khai.


  2. Về theo dõi thu nộp lệ phí hàng quá cảnh được khai báo bằng tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống VNACCS: Tổng cục sẽ nghiên cứu xây dựng chức năng ra thông báo, cập nhật và hạch toán tự động số phải thu, số đã thu lệ phí hải quan quá cảnh trên hệ thống kế toán.


Trước mắt, trong thời gian chưa nâng cấp bổ sung chức năng tự động cập nhật lệ phí hàng quá cảnh, đề nghị người khai hải quan sử dụng biên lai thu lệ phí (trường hợp nộp bằng tiền mặt tại cơ quan hải quan) hoặc tạm thời sử dụng tem lệ phí hải quan in sẵn mệnh giá để dán vào phần cuối góc trái của tờ khai hải quan được in trong hệ thống.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục HQ tỉnh Nghệ An (thay trả lời công văn 551 / HQNA - NV);

  • Cục CNTT&TKHQ (th / hiện) ;

  • Cục HQ các tỉnh, TP (th / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng