BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4748 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH SACOFAM.

(Địa chỉ: Phú Nghĩa, Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang)


Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số số 01 ngày 03/4/2015 của Công ty TNHH SACOFAM đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Phân bón rễ vô cơ NP 25-15. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01 / XĐTMS / TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.


Tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định trách nhiệm của Tổng cục hải quan quy định Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số.


Đối chiếu với các quy định nêu trên, do hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty gửi Tổng cục Hải quan không có mẫu hàng hóa kèm theo nên Tổng cục Hải quan trả lại quý Công ty hồ sơ xác định trước để thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SACOFAM được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng