BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4749 / TCHQ - TXNK

V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội; ngày 26 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

(Tầng 10, tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3- 2, thành phố Bắc Giang)


Trả lời công văn số 98 / SNgV - HTQT ngày 08/3/2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị xét miễn thuế đối với Toyota Prado do Tổ chức Plan International bàn giao cho UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vấn đề này, ngày 23/4/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3665 / TCHQ - TXNK đề nghị bổ sung các giấy tờ có liên quan đến việc trao tặng chiếc xe ô tô nêu trên; tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ gửi bổ sung tại công văn số 98 / SNgV - HTQT thì còn thiếu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô nêu trên.


Đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để hoàn thiện hồ sơ còn thiếu và gửi về Tổng cục Hải quan để được giải quyết theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng