TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 474 / GSQL - TH

V/v gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.


Cục Điều tra chống buôn lậu đã có các công văn số 490 / ĐTCBL - Đ4 ngày 12/5/2014 và 554 / ĐTCBL - Đ4 ngày 23/5/2014 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo chấp thuận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm đồ uống có chứa cồn (trừ bia, rượu vốtca, rượu mạnh, rượu brandi, rượu mùi, rượu vang mang nhãn hiệu “BELUGA” (chữ và hình) thuộc Chủ sở hữu quyền là ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED.


Tiếp đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 570 / Winco 572 / Winco của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với các nhãn hiệu nêu trên.


Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50 / 2005 / QH11 , Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát về SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO, thời hạn gia hạn cụ thể như sau:


  • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 200300 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 20/02/2013: gia hạn đến hết ngày 12/5/2016;


  • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 200299 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 20/02/2013: gia hạn đến hết ngày 23/5/2016.


Các công văn đề nghị gia hạn của Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO được gửi kèm công văn này để các đơn vị biết và tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.


Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan. Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805 / 8809) ; Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (để t / báo) ; (Đ/c: Số 343 Đội Cấn, Q. Ba Đình; Hà Nội)

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha