TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 475 / GSQL - TH

V/v gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.


Ngày 13/5/2014, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có công văn số 496 / ĐTCBL - Đ4 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm pin mang nhãn hiệu “PANASONIC” thuộc Chủ sở hữu quyền là PANASONIC CORPORATION.


Tiếp đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 116 / 2015 / Viet IP-CV của Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên.


Căn cứ các quy định tại Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50 / 2005 / QH11 , Điều 74 và Điều 75 Luật Hải quan năm 2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát về SHTT đối với sản phẩm pin mang nhãn hiệu nêu trên của Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt đến hết ngày 13/5/2017.


Công văn đề nghị gia hạn của Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt được gửi kèm công văn này để các đơn vị biết và tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.


Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805 / 8809) ; Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (để t / báo) ; (Đ/c: 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM)

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha