BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 4774 / TCHQ - TXNK

V/v kết quả phân loại tại thông báo số 3333 / TB - TCHQ ngày 14/4/2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ Dân Thái. (71 / 2 Nguyễn Văn Quá, KP 2, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01. 2015 / DT - TCHQ ngày 12/5/2015 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ Dân Thái đề nghị xem xét lại kết quả phân loại tại Thông báo số 3333 / TB - TCHQ ngày 14/4/2015. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo khai báo của doanh nghiệp thì mặt hàng Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Mintai Flavour, có kết quả phân tích là Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuộc Danh mục thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 26 / 2012 / TT - BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nên Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 157 / TB - TCHQ ngày 12/01/2015 phân loại vào nhóm 23.09 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật”, mã số 2309.90.20 “Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn”.


  2. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát và thực hiện phân loại, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc phân loại mặt hàng Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc mã số

2309.90.20 là chưa phù hợp với chú giải chi tiết HS, tài liệu kỹ thuật về thành phần của mặt hàng nhập khẩu, cụ thể:


Theo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 23.09, các sản phẩm thuộc nhóm này là hỗn hợp nhiều chất như vitamin hoặc tiền vitamin, amino axit, kháng sinh, kháng trùng cầu, chất vi lượng, chất tạo nhũ, hương liệu và chất kích thích ngon miệng được trộn với nhau để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích giúp cho động vật tiêu hóa tốt hơn; hay các chất bổ sung vào nhằm bảo quản thức ăn chăn nuôi hay các chất làm chất nền cho thức ăn chăn nuôi. Mặt hàng là chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, có thành phần chính là chất tạo hương, không có dược liệu và kháng sinh. Như vậy, mặt hàng không phải là hỗn hợp nhiều chất để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi như hương liệu, kháng sinh, vitamin... nên không thuộc nhóm 23.09.


Theo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 33.02, mặt hàng thuộc nhóm này là hỗn hợp các chất thơm bao gồm chất tạo hương và có thể có chất mang hoặc chất pha loãng được dùng như nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, thực phẩm hoặc đồ uống hoặc dùng trong các ngành công nghiệp khác, không loại trừ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.


Căn cứ kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật, đối chiếu với chú giải chi tiết HS nhóm 23.09, 33.02, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo phân loại số 3333 / TB - TCHQ ngày 14/4/2015,

thay thế Thông báo số 157 / TB - TCHQ ngày 12/01/2015, phân loại mặt hàng có kết quả phân tích là Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và theo tài liệu kỹ thuật có thành phần chính gồm: y-Undecalactone, Ethyl butyrate, Ethyl maltol, Ethyl vanillin, Silicon dioxide (mặt hàng là hỗn hợp các chất thơm tổng hợp trên nền chất mang là silic dioxide), thuộc nhóm

33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”, mã số 3302.90.00 “Loại khác”.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ Dân Thái biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên.

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng