BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4775 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 977 / HQQN - TXNK ngày 4/5/2015 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc xử lý nợ thuế của Công ty CP Khách sạn Hồng Vận. Để có cơ sở xem xét giải quyết đề nghị của đơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh tại công văn số 977 / HQQN - TXNK nêu trên còn có một số nội dung chưa rõ, không có văn bản, tài liệu chứng minh kèm theo. Vì vậy, để có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra và báo cáo rõ:


  • Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết với Công ty về việc sẽ tiếp tục trình Chính phủ cấp phép bổ sung nội dung kinh doanh trò chơi có thưởng khi việc xây dựng khách sạn 5 sao hoàn tất;


  • Chính sách đầu tư, quy định của Chính phủ thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động dự án đầu tư của Công ty CP Khách sạn Hồng Vận như thế nào, văn bản có liên quan?;


  • Làm rõ khi nhà đầu tư nước ngoài bỏ về nước thì Công ty LD Khách sạn Hồng Vận có còn tồn tại hay không? Trường hợp còn tồn tại thì dưới hình thức nào? Trường hợp không tồn tại thì đề nghị cung cấp văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép Công ty ngừng / tạm ngừng hoạt động, nêu rõ thời điểm ngừng / tạm ngừng hoạt động.
Mối liên quan giữa Công ty LD Khách sạn Hồng Vận và Công ty CP Khách sạn Hồng Vận?


Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 1/6/2015 (gửi trước nội dung qua địa chỉ chaudtm@customs.gov.vn).


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Quảng Ninh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Công ty CP Khách sạn Hồng Vận (để p/h t/h);

    (Phường Ka Long, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh)

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang