BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4778 / TCHQ - QLRR

V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện TT 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


Phúc đáp công văn số 1144 / HQBRVT - QLRR ngày 25/04/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ của người khai hải quan được thực hiện tự động trên hệ thống theo Hạng rủi ro của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, theo điểm 6 Mục IV Quyết định số 2345 / QĐ - TCHQ ngày 07/08/2015 của Tổng cục Hải quan.


  2. Khoản 3, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC quy định hình thức, mức độ kiểm tra áp dụng đối với doanh nghiệp tuân thủ, doanh nghiệp không tuân thủ để làm cơ sở cho việc thiết lập tiêu chí lựa chọn kiểm tra đối với các đối tượng nêu trên.


    Tại cấp Cục Hải quan, khi thiết lập áp dụng tiêu chí phân tích phải được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các lô hàng của doanh nghiệp có nguy cơ buôn lậu, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật khác về hải quan, về phạm vi, thời gian và mức độ áp dụng được thực hiện theo Công văn số 3418 / TCHQ - QLRR ngày 16/4/2015 của Tổng cục Hải quan.


  3. Vướng mắc việc thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 4323 / TCHQ - QLRR ngày 12/05/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa