BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4779 / TCHQ - TXNK

V/v thuế GTGT đối với tàu thuê phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2903 / TCKT ngày 15/5/2015 (bản photocopy đính kèm) của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với tiền thuê tàu để phục vụ hoạt động dầu khí. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở, xem xét xử lý thuế GTGT đối với tàu thuê từ nhà thầu nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vụ việc, gửi hồ sơ đồng thời kèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan trước ngày 03/6/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (để biết);

    (105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng