BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4795 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm”

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Hương.

(số 57 tổ 1 đường Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07 / CV - HH / 2015 ngày 13/5/2015 của Công ty TNHH Hoàng Hương về việc truy thu thuế NK và thuế VAT đối với mặt hàng nước hồng sâm nhập khẩu do Bộ Tài chính gửi.


Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời số 4338 / TCHQ - TXNK ngày 13/5/2015. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4338 / TCHQ - TXNK nêu trên (gửi kèm bản sao công văn số 4338 / TCHQ - TXNK ).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hoàng Hương biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để báo cáo);

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng