BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4821 / TCHQ - QLRR

V/v áp dụng biện pháp quản lý doanh nghiệp hủy tờ khai tháng 3 và 4-2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố


Qua công tác rà soát, thống kê và phân tích số liệu tờ khai hủy tháng 3 và tháng 4-2015, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp danh sách các doanh nghiệp có nhiều tờ khai hủy trên phạm vi toàn quốc (chi tiết ở Phụ lục trên Mục Tin tức / Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cấp Tổng cục trên trang web Hệ thống thông tin Quản lý rủi ro).


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc rà soát, xây dựng danh sách và quản lý các doanh nghiệp hủy tờ khai trên từng địa bàn, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:


  1. Lấy số liệu tờ khai hủy do Tổng cục Hải quan chuyển giao (nêu trên) và thực hiện các nội dung công việc tương tự như điểm 1, 2 và 3 tại công văn số 5314 / TCHQ - QLRR ngày 09/09/2013 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát, xử lý dữ liệu tờ khai quá hạn làm thủ tục hải quan.


  2. Phân loại và thông báo cho doanh nghiệp biết việc hủy tờ khai ảnh hưởng đến đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ, theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy đinh về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản hồi bằng văn bản về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro Hải quan hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị An Giang, ĐT 043.9440833 (9627), ĐT di động: 0903.232.886) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên.

  • PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa