BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4822 / TCHQ - QLRR

V/v Trả lời công văn số 15. 0423 / YI - TCHQ của Công ty TNHH Yakjin Intertex

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Yakjin Intertex.

(Địa chỉ: Lô E6, E8, G1, G2, G3-1, G4-1 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước)


Phúc đáp công văn số 15. 0423 / YI - TCHQ ngày 23/4/2015 của Công ty TNHH Yakjin Intertex (MST: 3800791853), tiếp theo công văn số 14857 / TCHQ - QLRR ngày 12/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 84 / QĐ - CT ngày 6/6/2014 của Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, về hành vi “Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế không đúng mục đích mà không khai báo với cơ quan hải quan” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13 nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ; dẫn đến bị cơ quan hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ và phân luồng kiểm tra theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 38 / TT - BTC ngày 25/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Vậy, Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết và thực hiện. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên.

  • PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa