BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4831 / TCHQ - TXNK

V/v gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 1311 / HQHCM - TXNK ngày 20/5/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn nộp thuế GTGT của Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Khoản 1 Điều 1 Thông tư 134 / 2014 / TT - BTC ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính: chưa có nguồn tài chính để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:…”


Theo quy định trên, hàng hoá nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 134 / 2014 / TT - BTC ngày 12/9/2014 là máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư (không phải là tài sản cố định nói chung) do gặp khó khăn khách quan về tài chính chưa có nguồn tài chính để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án.


Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định chính xác hàng hóa nhập khẩu (phải là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định), doanh nghiệp gặp khó khăn gì để đối chiếu với Thông tư 134 / 2014 / TT - BTC ngày 12/9/2014 và xem xét, gia hạn nộp thuế GTGT theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên.

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TTXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang