BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4860 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đại Tân Việt.

(Số: 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 02 / ĐTV - HQ ngày 21/04/2015 của Công ty Cổ phần Đại Tân Việt về việc vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu bán cho Công ty Vinamilk để sản xuất hàng xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 16224 / BTC - TCHQ ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu


  Thời hạn xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu tối đa là 365 ngày theo hướng dẫn tại công văn số 16224 / BTC - TCHQ ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính được tính kể từ khi nhập khẩu nguyên liệu vật tư đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo ngày đăng ký tờ khai hải quan).


 2. Về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế


  Theo quy định tại Điều 127 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/3/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 129 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) thì: “Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế”.


  Căn cứ quy định trên, Công ty được tự quyết định về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp đã nộp đủ các loại thuế.


 3. Về hồ sơ hoàn thuế


Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16224 / BTC - TCHQ nêu trên. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan hướng dẫn rõ thêm đối với trường hợp tờ khai xuất khẩu là tờ khai hải quan điện tử thì căn cứ vào các số tờ khai do doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan hải quan thực hiện khai thác dữ liệu trên hệ thống; trường hợp tờ khai xuất khẩu khai trên tờ khai hải quan giấy, doanh nghiệp phải nộp 01 bản chụp tờ khai xuất khẩu của Công ty Vinamilk (có xác nhận của Công ty Vinamilk).


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Đại Tân Việt được biết và thựchiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h);

 • Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái