BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4867 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Để xem xét, xử lý kiến nghị về việc phân loại mã số HS 0307 của mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Công ty TNHH Saga nhập khẩu tại 09 tờ khai hải quan năm 2009-2013, ngày 23/4/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3718 / TCHQ - TXNK chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Saga tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất và tính chất thực tế của mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 09 tờ khai từ năm 2009 đến năm 2013 của Công ty TNHH Saga để xác định mặt hàng thực tế được phân loại thuộc nhóm 03.07 hay nhóm 16.05 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan. Ngày 5/5/2015 Công ty TNHH Saga có công văn số 150501 / CVSG .2015 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan xác nhận sẵn sàng hợp tác trong việc kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất và tính chất thực tế của sản phẩm theo công văn số 3718 / TCHQ - TXNK của Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu.


Ngày 21/5/2015, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn số 1331 / HQHCM - TXNK báo cáo Tổng cục Hải quan đã tiến hành khảo sát đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (là người mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Saga) nhưng hiện tại do dây chuyền sản xuất không hoạt động và không có sản phẩm thực tế nên không thể kiểm tra quy trình chế biến và tính chất của sản phẩm cuối cùng. Do vậy, chưa đủ cơ sở để phân loại và áp mã mặt hàng nhập khẩu nêu trên. Tuy nhiên, đối chiếu với nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3718 / TCHQ - TXNK thì việc kiểm tra, khảo sát quy trình tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản là chưa phù hợp.


Do vậy, để xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty TNHH Saga, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ động liên hệ và phối hợp với Công ty TNHH Saga để thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 3718 / TCHQ - TXNK nêu trên và báo cáo kết quả cụ thể về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/6/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và phối hợp với Công ty TNHH Saga thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên.

  • Cục KTSTQ (để ph / hợp) ; Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái