BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 4868 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc phôi thép

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Công ty cổ phần cơ khí Vĩnh Phúc;

(Khu hành chính số 8, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

 • Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng.

  (Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên)

 • Công ty TNHH thép VSC-Posco;

  (Km9, Vật cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng)

 • Công ty sản xuất thép Úc SSE;

  (Km9, Vật cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng)

 • Công ty CP Matexim Hải Phòng.

(Số 1, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 21/4/2015 của các Công ty có tên ở trên nêu vướng mắc về việc phân loại và ấn định thuế đối với mặt hàng phôi thép có mặt cắt ngang hình vuông. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì nhóm 72.07 chi tiết cho mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; nhóm 72.24 chi tiết cho mặt hàng thép hợp kim ở dạng bán thành phẩm. Theo đó:


  Trường hợp mặt hàng có kết quả phân tích là thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, loại có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày thì thuộc nhóm 72.07, mã số 7207.11.00.


  Trường hợp mặt hàng có kết quả phân tích là thép hợp kim ở dạng bán thành phẩm thì thuộc nhóm 72.24, mã số 7224.90.00.


 2. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13734 / TCHQ - TXNK ngày 12/11/2014 và công văn số 3222 / TCHQ - TXNK ngày 10/04/2015 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý vướng mắc đối với mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm có mặt cắt ngang hình vuông, hình chữ nhật.


Đề nghị các Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký nhập khẩu mặt hàng phôi thép có mặt cắt ngang hình vuông để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết và thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên.

 • Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

 • Cục Kiểm tra sau thông quan;

 • Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái