BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4901 / TCHQ - GSQL

V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty Liên doanh TNHH CROWN Hà Nội.

(Đ/c: xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội)


Trả lời công văn số 59 / CRHN - CV / 2015 của Công ty Liên doanh TNHH CROWN Hà Nội đề nghị xác nhận cho doanh nghiệp đã có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan xác nhận Công ty Liên doanh TNHH CROWN Hà Nội, mã số thuế 0500232898, địa chỉ tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục XNK - Bộ Công Thương (để p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải